Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

ANSLUTNINGSAVGIFTER VID 0,4 kV INOM GÖTENE ELFÖRENING EK. FÖR. NÄTOMRÅDE

 Gäller fr.o.m 2019-04-01

Anslutningsavgifter är indelade i säkringskategorier enligt nedan.
Anslutningsavgifterna bygger på Energimarknadsinspektionens modell med en linjär kostnadsökning mellan 200 – 599 m fågelvägsavstånd från närmaste möjliga anslutningspunkt. Tex kabelskåp, stolpe eller nätstation.
Ex. Abonnemang med 16A huvudsäkring, 250m från närmaste anslutningspunkt: 28 200 + 241x50 =40 250kr exkl. moms.
I avgiften ingår max 60 meter serviskabelrör.

Lågspänning 0,4 kV. 
 

Servis-
Säkring A
 

Avstånd
till anslutningspunkt (meter)

exkl moms Inkl moms 25% Tilläggskostnad
(kr/meter)
Exkl/inkl moms
 
16-25 0-199   28 200    35 250    -
16-25 200-599   28 200   35 250    241/301
16-25 600-1199  124 600   155 750    519/649
16-25 1200-1800  436 000   545 000

   316/395

35-63 0-199   41 500   51 900

   -

35-63 200-599   41 500   51 900

   280/350

35-63 600-   Offert  

 


Från 80A och uppåt begär alltid offert.
 

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER
Anslutningsavgift utgår i förhållande till servissäkringsstorlek i ampére (A). För större lågspänningsabonnemang erbjuds kund en offert på anslutningsavgiften.

• Serviskabeln dimensioneras av Götene Elförening Ek ( GELF ) för begärd säkringsstorlek.
• Vid ändring av säkringstariff upp till nivå för erlagd anslutningsavgift faktureras en administartiv avgift. Kreditering av mellanskillnad i anslutningsavgift utgår ej vid sänkning av säkringstariff.
• Vid höjning av säkringstariffer över nivå för erlagd anslutningsavgift som inte medför utbyte av servisledning, faktureras mellanskillnaden i anslutningsavgifter.
• Vid utökning av anläggning som medför ny serviskabel faktureras en ny anslutningsavgift.
• Tillfälliga anslutningar (max ett år), 2500 kr inkl moms för 25A. För större tillfälliga anslutningar, lämnas offert.

Engångsavgiften inkluderar:
• Leverans av serviskabelrör, maximalt 60 meter.
• Framdragning av serviskabel i av kunden lagt serviskabelrör inom egen fastighet.
• Kabelförläggning, skyddstäckning och återfyllning.
• Anslutning till av elinstallatör uppsatt serviscentral.
 

Engångsavgiften inkluderar ej:
• Kostnad för erforderlig sprängning.
• Grävning i tjälbunden mark.
• Kostnad för förläggning under vägar eller i asfalterade vägar.
• Förläggning av GELF:s plaströr inom egen tomt.

Åtgärder som ej ingår i engångsavgift kan mot självkostnadsersättning utföras av GELF.
 

Övriga villkor
Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir GELF:s egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från GELF:s lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.


Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.
 

Återanslutning
• Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 400kr (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 2500kr inkl moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
• Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
• Har anläggningen varit frånkopplad mer än 3 månader bör anläggningen alltid besiktigas av behörig elinstallatör. En färdiganmälan lämnas sedan till oss innan vi återansluter anläggningen. 
• Besiktning kan vara att rekommendera även efter kortare tid, rådfråga gärna oss.
• I de fall där GELF:s kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.
 

 

 

Våra elnätstariffer och allmänna avtalsvillkor hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blankett uppsägning av elnätsavtal