Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar.

Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget.

Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

För Konsumenter gäller dessutom följande enligt Ellagens 11 kap:

 
Skadestånd vid avbruten överföring av el
8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren. Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören, skall denne, i stället för
koncessionshavaren, ersätta konsumenten för den uppkomna skadan.
 
9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av koncessionshavaren.
 
10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte denne visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med ochvars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.
 
11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.
 
12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör han inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För dig med säkringstariff är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms. 

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).